วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

ระบบฐานข้อมูล

บทที่6
ตอนที่ 1
1.เราสามารถนำข้อมูลจากโปรแกรมใดเข้ามาใน Access ได้
ง.ถูกทุกข้อ
2.เราสามารถส่งออกข้อมูล Access ไปไว้ยังโปรแกรมประเภทใดได้บ้าง
ง.ถูกทุกข้อ
3.ข้อใด กล่าวผิด ในเรื่องการเชื่อมโยงตารางข้อมูล
ค.การเชื่อมโยงตารางข้อมุล
4.ในการบีบอัดฐานข้อมูลจะต้องใช้คำสั่งใด
ก.Compact and Repair Database
5.ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวผิด
ข.การกำหนดรหัสผ่านให้ฐานข้อมูลควรเปิดฐานข้อมูลแบบ Only
6.หากต้องการกำหนดรหัสผ่านให้กับฐานข้อมูลจะต้องใช้คำสั่งใด
ก.Encrypt with Password
7.ถ้าต้องการยกเลิกรหัสผ่านให้กับฐานข้อมูลจะต้องใช้คำสั่งใด
ข.Decrypt Database
8.การดูตัวอย่างก่อนพิมพ์สามารำทำได้ ยกเว้นข้อใด
ค.คลิกเลือกมุมมอง Print Preview ในฟอร์ม
9.ถ้าต้องการกำหนดขนาดของกระดาษเป็นแนวนอนจะต้องใช้คำสั่งใด
ข.Landspace
10.ถ้าเข้าสู่การพิมพ์เอกสารสามารถทำได้โดย
ง.ถูกทุกข้อ


ตอนที่ 2
1.Import Database à ฉ.นำข้อมูลจาก Excel เข้ามาในโปรแกรม
2.Export Database à ข.นำข้อมูลจากAccessไปไว้ในExcel
3.compact and repair database à ฌ.ทำให้ฐานข้อมูลมีขนาดเล็กลง
4. Encrypt with Database à ช.กำหนดรหัสผ่านให้กับฐานข้อมูล
5. Decrypt Database à ซ.ยกเลิกรหัสผ่านให้กับฐานข้อมูล
6.Landpace à จ.กำหนดกระดาษในแนวนอน
7.Portrain à ญ.กำหนดกระดาษในแนวตั้ง
8.Margins à ก.กำหนดขอบกระดาษ
9.Size à ง.กำหนดขนาดของกระดาษ
10.PrintPreview à ค.ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์เอกสาร

ระบบฐานข้อมูล

บทที่ 5 การสร้างรายงาน

ตอนที่ 1
1.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทของรายงาน
ง.Chart
2.มุมมองของรายงานที่เพิ่มเข้ามาใหม่ใน Access2007 คือมุมมองใด
ก.Layout View
3.Page Footer คือส่วนใด
ค.ส่วนที่ต้องการแสดงผลข้อมูลให้ปรากฎอยุ่ที่ส่วนท้ายของทุกๆหน้ารายงาน
4.หลังจากแทรกชื่อเรื่อง (Title) ของรายงานแล้ว จะแสดงพื้นที่ส่วนใดของรายงานให้อัติโนมัติ
ก.Report Header/Footer
5.ผลลัพธ์ในการสร้างรายงานแบบอัตโนมัติจะมีลักษณะของรายงานเป็นแบบใด
ข.Tabular
6.ถ้าต้องการสร้างรายงานโดยให้มีการจัดกลุ่มของข้อมูลด้วย จะต้องสร้างรายงานด้วยวิธีใด
ค.สร้างรายงานด้วยเครื่องมือช่วยสร้าง
7.ถ้าต้องการสรุปข้อมูลในรายงานโดยให้แสดงอยู่ที่ส่วนท้ายสุดของรายงานจะต้องกำหนดที่ตำแหน่งใด
ค.Report Footer
8.ในการป้อนสูตรฟังก์ชั่นจะต้องใช่เครื่องมือใด
ข.Text Box
9.ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูล
ง.Avg
10.ข้อใดต่อไปนี้เป็นการเขียนสูตรฟังก์ชั่นในการหาผลรวมของฟิลด์เงินเดือน
ข.=Sum([Salary])

ตอนที่ 2
1.Columnar Report à ซ.แสดงข้อมูลโดยเรียงฟิลด์แต่ละเรคคอร์ดจากบนลงล่าง
2.Tabular Report à จ.แสดงข้อมูลทุกเรคอร์ดใน 1 รายการ
3.Label Report à ฉ.พิมพ์ป้ายฉลากติดซองจดหมาย
4.Page Header à ญ.รายละเอียดในส่วนหัวรายงานที่แสดงทุกหน้าของรายงาน
5.Report Hrader à ข.รายละเอียดในส่วนหัวรายงานที่แสดงในหน้าแรก
6.Detail à ก.ส่วนในการแสดงฟิลด์ข้อมูลที่ดึงมาจากตาราง
7.Pages à ช.แสดงเลขหน้าทั้งหมด
8.Page à ค.แสดงเลขหน้าปัจจุบัน
9.Sum à ง.รวมข้อมูลทั้งหมด
10.Count à ฌ.นับจำนวนทั้งหมด


ตอนที่ 3

1.การสร้างรายงานมีกี่แบบ อะไรบ้าง และแต่ละแบบมีประโยชน์อย่างไร
- 3 แบบ
1.รายงานแบบคอลัมน์ (Columnar Report) มีประโยชน์แสดงข้อมูลโดยเรียงฟิลด์แต่ละเรคอร์ดจากบนลงล่าง ทีละ 1 เรคอร์ด
2.รายงานแบบตาราง (Tabular Report) มีประโยชน์เป็นรายงานที่แสดงแบบแถวและคอลัมน์ซึ่งจะแสดงข้อมุลทุกเรคคอร์ดใน 1 หน้ารายงาน
3.รายงานแบบป้ายชื่อ (Label Report) มีประโยชน์เป็นรายงานที่พิมพ์ฉลากต่างๆ

2.จงบอกถึงส่วนประกอบของรายงาน และแต่ละส่วนมีหน้าที่อะไร
- ประกอบด้วย 5 ส่วน
1.Report Header เป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อความหรือรายเอียดที่ต้องการแสดงในหน้าแรกของรายงาน
2.Page Header เป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงข้อความหรือรายละเอียดที่ต้องการแสดงในทุกๆหน้าของรายงาน
3.Detail เป็นพื้นที่ในการแสดงข้อมูลที่ดึงมาจากฐานข้อมูล ทั้งในตารางและแบบสอบถามข้อมูล
4.Page Footer เป็นพื้นที่ในส่วนท้ายของรายงาน เป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงข้อความหรือรายละเอียดที่ต้องการแสดงในทุกๆหน้าของรายงาน
5.Report Footer เป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงข้อความหรือรายละเอียดที่ต้องการแสดงในหน้าสุดท้ายของรายงานเท่านั้น
3. จงอธิบายขั้นตอนการสร้างรายงานแบบ Report Wizard
1. คลิกที่แท็บ Create
2.คลิกเลือก Report Wizard ในกลุ่มของ Reports
3.เลือกตารางหรือแบบสอบถามข้อมูลที่ต้องการนำมาสร้างรายงาน
4.คลิกเลือกฟิลด์ที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม > เพื่อเลือกทีละฟิลด์ หรือคลิกปุ่ม >> เพื่อนเลือกฟิลด์ทั้งหมด
5.แล้วคลิกปุ่ม Next>
6.เลือกข้อมูลที่ต้องการแสดงรายละเอียด
7.แล้วคลิกปุ่ม Next>
8.เลือกฟิลด์ที่ต้องการ แบ่งกลุ่มข้อมูล แล้วคลิกที่ปุ่ม >เพื่อเลือกฟิลด์
9.แล้วคลิกปุ่ม Next>
10.เลือกฟิลด์ที่ต้องการเรียงลำดับ ถ้าต้องการเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปหามากให้คลิกที่ปุ่ม Ascendingและคลิกที่ปุ่มDescending ถ้าต้องการเรียนจากมากไปหาน้อย
11.แล้วคลิกปุ่ม Next>
12. เลือกรูปแบบตำแหน่งการจัดวางรายงานที่ Layoutและที่Orientationเลือกแนวกระดาษเลือก Portraitสำหรับแนวตั้งและ Landscape สำหรับแนวนอน
13.แล้วคลิกปุ่ม Next>
14.เลือกสไตล์หรือรูปแบบรายงานที่ต้องการ
15.แล้วคลิกปุ่ม Next>
16.ตั้งชื่อรายงานที่ต้องการ และเลือกการแสดงผลรายงานในมุมมองตัวอย่างก่อนพิมพ์หรือมุมมองในการแก้ไขรายงาน
17.แล้วคลิกปุ่ม Finish
4.อธิบายขั้นตอนการสร้างรายงานแบบ Label Wizard
1. คลิกที่แท็บ Create
2.เลือกตารางหรือแบบสอบถามข้อมูลที่ต้องการนำมาสร้างเลเบล
3.คลิกที่ปุ่ม Labelsในกลุ่มของ Reports จากนั้นจะแสดงหน้าจอให้เลือกขนาดของเลเบล
4.เลือกขนาดของแถบที่ต้องการ ซึ่งถ้าหารต้องการกำหนดขนาดของเลเบลใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม Customize แล้วกำหนดขนาดใหม่
5.แล้วคลิกปุ่ม Next>
6.กำหนดรูปแบบที่ต้องการแสดง
7.แล้วคลิกปุ่ม Next>
8.คลิกเลือกฟิลด์ที่ต้องการแสดงในเลเบล โดยคลิกปุ่ม > เพื่อเลือกข้อมูล ซึ่งถ้าหากต้องการเว้นวรรคในแต่ละฟิลด์ ให้กดปุ่ม Spacebar ที่แป้นพิมพ์ และถ้าต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ก็สามารถกดปุ่ม Enterได้
9.แล้วคลิกปุ่ม Next>
10.เลือกฟิลด์ที่ต้องการเรียงลำดับข้อมูลใน เลเบล โดยคลิกปุ่ม > เพื่อเลือกฟิลด์ข้อมูล
11.แล้วคลิกปุ่ม Next>
12.ตั้งชื่อรายงานและเลือกการแสดงผล เลเบล ในมุมมองตัวอย่างก่อนพิมพ์หรือมุมมองในการแก้ไขเลเบล
13.แล้วคลิกปุ่ม Finish
5.จงบอกถึงข้อดีและข้อเสียของรายงานแบบอัตโนมัติ
ข้อดี
-สะดวกรวดเร็ว สามารถคำนวณข้อมูลได้ สามารถพิมพ์ออกมาได้
ข้อเสีย
สะดวกรวดเร็ว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในตารางได้ในขณะที่พิมพ์ออกมาได้แบบฟอร์ม

ระบบฐานข้อมูล

บทที่4
ตอนที่ 1
1. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ประโยชน์ของฟอร์ม
ข.เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลทั้งหมด
2. รูปแบบของฟอร์ม แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ง. 5
3. ถ้าต้องการสร้างฟอร์มโดยให้แสดงข้อมูลฟอร์มในมุมมองฟอร์มและมุมมองแผ่ตารางข้อมูล
จะต้องสร้างด้วยคำสั่งใด
ข. Split Form
4. ถ้าต้องการสร้างฟอร์มโดยให้แสดงข้อมูลในทุกๆ เารคคอร์ดจะต้องใช้การสร้างฟอร์มใด
ค. Multiple Item
5. เลเบล (Label) เป็นเครื่องมือที่ใช้ทำอะไร
ก. ป้อนข้อความ

6. ข้อมูลที่นำมาใช้ในการสร้างฟอร์มมาจากที่ใด
ค.TableหรือQuery
7. Form Header คือส่วนใด
ง.ส่วนที่ต้องการแสดงข้อความหรือรูปภาพในหน้าแรกของฟอร์ม
8. ถ้าต้องการสร้างกล่องรายการให้เลือก จะต้องใช้เครื่องมือใด
ง.ถูกทั้งข้อ ก. และ ค.
9. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ส่วนประกอบของฟอร์ม
ข. Section
10.หลังจากที่เพิ่มข้อมูลลงในฟอร์มแล้ว ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ที่ใด
ก.table

ตอนที่2

1.Columnar Form à ช. แสดงข้อมูล 1 เรคคอร์ดต่อ 1 หน้าฟอร์ม
2.Tabular Form à ฌ. ฟอร์มที่แสดงข้อมูลทุกเรคคอร์ด
3.Form Design à ง. สร้างฟอร์มด้วยการออกแบบเอง
4.Spirit Form à ฉ. แสดงข้อมูลในมุมมองฟอร์มและแผ่นตาราข้อมูล
5.Pivot Chart à ซ. วิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะแผนภูมิ
6.Label à ข. พิมพ์ข้อความที่ต้องการแสดง
7.Text Box à ญ. ใช้แสดงข้อมูลในฟิลด์และป้อนสูตรคำนวณ
8.Option Group à ก. กลุ่มรายการให้เลือก
9.Combo Box à จ. กล่องรายการให้เลือกแบบบรรทัดเดียว
10.List Box à ค. กล่องรายการให้เลือกแบบหลายบรรทัด


ตอนที่3
1 จงอธิบายถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการสรางฟอร์ม
ทำให้ผู้ใช้ทำงานกับข้อมูลในตารางได้สะดวกกว่าการใช้มุมมองแผ่นข้อมูล

2 ในการสร้างฟอร์มมีกี่แบบ แต่ละแบบมีประโยชน์อย่างไร
5แบบ
1.ฟอร์มคอลัมน์ (Columnar Form)ทำให้เราสามารถสร้างฟอร์มได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว
2.ฟอร์มแบบตาราง (Tabular Form)สามารถแสดงข้อมูลได้ทุกเรคอร์ด
3.ฟอร์มแบบแผ่นตารางข้อมูล (Datasheet Form)
4.ฟอร์มแบบตารางสรุปข้อมูลหลายมิติ (Pivot Table Form)
5.ฟอร์มแบบแผนภูมิสรุปข้อมูลหลายมิติ (Pivot Chart Form 3 ส่วนประกอบของฟอร์มมีอะไรบ้าง และแต่ละส่วนมีหน้าที่อย่างไร
1. Form Header
2. Form Footer
3. Page Header
4. Page Footer
5. Detial

4 จงยกตัวอย่างปุ่มเครื่องมือ (Controls) ที่ใช้ในการเพิ่มส่วนประกอบของฟอร์มมา 3ส่วน
ประกอบ พร้อมบอกถึงหน้าที่ในการทำงานของแต่ละส่วนประกอบ
Text Box ใช้แสดงข้อมูลในฟิลด์ป้อนสูตรคำนวณและฟั่งชั่นอื่น
Label ใช้สำหรับพิมพ์ข้อความในฟอร์ม
Botton ปุ่มคำสั่ง

5 จงอธิบายถึงขั้นตอนในการสร้างฟอร์มแบบแผนภูมิ (PivotChart)
1. คลิกที่แท็บสร้าง(Create)
2. คลิกที่ปุ่ม Pivot Chart ในกลุ่มของฟอร์ม
3. คลิกที่พื้นที่ในแผนภูมิ แล้วจะแสดงฟิลด์ รายการข้อมูล (Field List)ให้เลือก
4. คลิกที่ฟิลด์ที่ต้องการ
5. เลือกตำแหน่งที่ต้องการแสดงฟิลด์
6. คลิกปุ่ม Add to เพื่อวางฟิลด์ในตำแหน่งที่เลือก

ระบบฐานข้อมูล

บทที่ 3

ตอนที่1
1.ข้อใด ไม่ใช่ ความสามารถของคิวรี่
ข.สร้างตารางเก็บข้อมูล
2.แบบสอบถามข้อมูลใดที่นิยมใช้งานมากที่สุด
ก.Select Query
3.ถ้าต้องการปรับเพิ่มเงินเดือนให้กับพนักงานคนละ 10 เปอเซ็นต์เท่าๆกัน จะต้องใช้แบบ
สอบถามข้อมูลแบบใด
ง.Updaya Query
4.ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ โอเปอเรเตอร์ทางคณิตศาสตร์
ค.>
5.โอเปอเรเตอร์ตัวใดต่อไปนี้ใช้แทนตัวอักขระใดๆ
ก.*
6.โอเปอเรเตอร์ตัวใดต่อไปนี้ใช้ในการเชื่อมข้อความ
ง.&
7.ถ้าต้องการกำหนดเงื่อนไขในแบบสอบถามข้อมูล จะต้องกำหนดที่บรรทัดใด
ค.Criteria
8.ถ้าต้องการกำหนดเงื่อนไขในการค้นหาพนักงานที่มีเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป จะ
ง.>=50000
9.ข้อใดคือรูปแบบในการสร้างฟิลด์ใหม่
ข.ชื่อฟิลด์ใหม่ : ฟิลด์คำนวณ
10.ข้อใดต่อไปนี้คือสูตรในการหาภาษี 5%
ข.Tax : [Salary]*0.05
ตอนที่2
1. Select Query >>> ฉ.ใช้สอบถามข้อมุลตามเงื่อนไข
2. Crosstab Query >>> ซ.ใช้สอบถามข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ระหว่างฟิลด์
3. Updata Query >>> จ.ใช้ปรับปรุงข้อมูลตามเงื่อนไข
4. Append Query >>> ข.ใช้ในการเพิ่มข้อมุลต่อท้ายตารางเดิม
5. Delete Query >>> ฌ.ใช้ในการลบข้อมุลตามเงื่อนไข
6. Criteria >>> ก.กำหนดเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล
7. Like >>> ค.ใช้ตรวจสอบอักขระว่าตรงกับที่กำหนดหรือไม่
8. In >>> ญ.ใช้ในการกำหนดว่าค่าใดบ้างตรงกับค่าในรายการ
9. Find Duplicates Query Wizard >>> ช.ค้นหาข้อมูลที่ซ้ำกันในตาราง
10 Find Unmatched Query Wizard >>> ง.ค้นหาข้อมุลที่ไม่ซ้ำกันใน 2 ตาราง
ตอนที่3
1.จงบอกถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้างแบบสอบถามข้อมูลหรือคิวรี่
ช่วยในการสอบถามข้อมูลในตารางวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล
2.จงบอกขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามข้อมูลด้วยมุมมองการออกแบบ1.คลิกเลือกแท็บสร้าง
2.คลิกที่ปุ่ม Query Design
3.คลิกเลือกชื่อตาราง
4.คลิกปุ่ม เพิ่ม
5.คลิกปุ่ม ปิด
6.คลิกเลือกชื่อฟิลด์ที่ต้องการจนครบทุกฟิลด์
7.คลิกที่ มุมมองแผ่นข้อมูลเครื่องมือช่วยสร้าง
3.การสร้างแบบสอบถามข้อมูลด้วยเครื่องมือช่วยสร้าง (Query Wizard) มีกี่แบบ และแต่ละแบบมีประโยชน์อย่างไร
Query Wizard มี 4 แบบ คือ
1.Simple Wizard สามารถสร้างแบบสอบถามด้วยเครื่องมือง่ายๆ
2.Crosstad Query สามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟและในลักษณะตารางไขว้
3.Find Duplicates Query สามารถค้นหาข้อมูลที่ซ้ำกันในตาราง
4.Find Unmatched Query สามารถค้นหาข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันในตาราง
4.จงอธิบายขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามข้อมูลด้วย Simple Query Wizard

1.คลิกที่แท็บ สร้าง
2.คลิกที่ปุ่มตัวช่วยสร้างแบบสอบถาม
3.เลือกแบบสอบถามข้อมูลอย่างง่าย
4.คลิก ตกลง
5.เลือกชื่อตาราง
6.เลือกชื่อฟิลด์ที่ต้องการ
7.คลิกปุ่ม ถัดไป
8.ตั้งชื่อแบบสอบถามข้อมูล
9.คลิก เสร้จสิ้น
5.จงอธิบายความหมายและหลักการสร้างแบบสอบถามข้อมูล Crossta Query Wizard
เป็นการสร้างแบบสอบถามข้อมูลที่สอบถามความสัมพันธ์ระหว่างฟิลด์ 2 ฟิลด์หรือมากกว่า

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แบบทดสอบการเรียนโปรแกรมภาษาHtml


รายชื่อนักศึกษาระดับปวส.1 สทส.1
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีภาคเรียนที่ 1/2554
ลำดับชื่อ-สกุลชื่อเว็บไซต์บล๊อก
1นายพงศกร นามสุดใจhttp://piingpong48.blogspot.com/
2นายศุภชัย กิยะแพทย์http://suppachai-artzii.blogspot.com/
3นายชินดนัย เสมอเหมือนhttp://promkcc.blogspot.com/
4นายธันวา ไชยเดชhttp://jonaja.blogspot.com/
5นายทศพร ไทยประดิษฐ์http://bigbill235.blogspot.com/
6นายอภิศักดิ์ กองศรีhttp://exromantic.blogspot.com/
7นายขันติ เข็มทองhttp://jojoget777.blogspot.com/
8นายภานุพันธุ์ ปราณีhttp://panupan32.blogspot.com/
9นายภูวเดช โสภณธนยศhttp://phuwadhej.blogspot.com/
10นายศรายุธ ปรีชาวินิจกุลhttp://ohlor.blogspot.com/